Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 1100 m2 – ciągów pieszo-jezdnych w zasobach spółdzielni.

Pożądany termin wykonania zamówienia do: 30 czerwca 2024 r.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową brutto wraz z kosztem materiałów:
  • Ułożenia 1 m2 kostki betonowej firmy POLBRUK typu „prostokąt” grubości 8 cm wraz z ułożeniem podbudowy z tłucznia (górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 o grubości 10 cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 o grubości 15 cm; ułożeniem warstwy wyrównawczej z grysu, frakcja 0¸12, grubość warstwy wyrównawczej 3 cm) oraz wykonaniem korytowania z podziałem na:
   1. kostka w kolorze szarym
   2. kostka w kolorze czerwonym
  • Ułożona nawierzchnia musi spełniać wymogi drogi pożarowej tj. umożliwić przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN.
  • Ułożenia 1 m2 kostki betonowej firmy POLBRUK typu „prostokąt” grubości 6 cm wraz z ułożeniem podbudowy z tłucznia (frakcja 5¸25, grubość podbudowy 20 cm) oraz ułożeniem warstwy wyrównawczej z grysu (frakcja 0¸12, grubość warstwy wyrównawczej 3 cm) oraz wykonaniem korytowania z podziałem na:
   1. kostka w kolorze szarym
   2. kostka w kolorze czerwonym
  • Wykonania 1 m2 podestu do klatek schodowych z granitu płomieniowanego gr 3 cm (do kalkulacji przyjąć należy: skucie zmurszałych podestów, uzupełnienie po skuciach, ułożenie granitu płomieniowanego).
  • Demontażu 1 m2 chodnika z płytek betonowych 50x50x7 wraz z wywozem oraz utylizacją gruzu na wysypisku.
  • Demontażu 1 mb obrzeża trawnikowego wraz z wywozem oraz utylizacją gruzu na wysypisku.
  • Ułożenia 1 mb obrzeża trawnikowego firmy POLBRUK w kolorze szarym o wymiarach:
   1. 100 cm x 30 cm x 8 cm
   2. 75 cm x 20 cm x 6 cm
  • Demontażu 1 mb krawężnika drogowego wraz z wywozem oraz utylizacją gruzu na wysypisku.
  • Ułożenia 1 mb krawężnika drogowego firmy POLBRUK w kolorze szarym o wymiarach 100 cm x 30 cm x 15 cm na ławie betonowej.
  • Nawiezienia 1 m3 ziemi wraz z jej rozścieleniem.
 2. Wartość 1 roboczogodziny wraz z narzutami (koszty ogólne, zysk, VAT) dla robót dodatkowych niewymienionych w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
 3. Wysokość narzutów dla kosztów zakupu materiałów.
 4. Termin wykonania.
 5. Gwarancję. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest udzielenie minimum 5-letniej gwarancji.
 6. Referencje wraz z wykazem zrealizowanych prac w okresie ostatnich trzech lat o podobnym zakresie.
 7. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, pokój nr 1 z dopiskiem „Kostka 2024”.
 8. Termin składania ofert upływa dnia 09.02.2024 r. o godz. 1000

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dołączenie do oferty następujących dokumentów:

 • dołączenie referencji z okresu ostatnich 3 lat potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone — w tym min. 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości większej niż 100.000 zł brutto każda z nich,
 • dołączenie do oferty kserokopii polisy ubezpieczenia działalności firmy na kwotę minimum 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
 • dokonanie wpłaty wadium w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych).
  Wpłatę wadium należy dokonać przelewem na konto nr 24102037140000420200078170.
  Termin wpłaty wadium upływa 09.02.2024 r. o godz. 900. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty wraz z nr konta na, które należy zwrócić wadium.
 • dołączenie do oferty oświadczenia o niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i  ZUS.
 • dołączenia do oferty aktualnego zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oferty, w których zostanie stwierdzony brak wymaganych powyżej dokumentów nie będą rozpatrywane.

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest:

 • mgr inż. Adrian Knapiak (tel. 77-462-44-45)
 • inż. Krzysztof Dudkiewicz (tel. 77-462-44-37)

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.