Ważna informacja

Nie przychodź, zadzwoń

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółdzielni oraz podległych administracjach do minimum. 

Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Godziny naszej pracy pozostają bez zmian.

Przypominamy, że istnieje możliwość bezpośredniej obsługi, po uprzednim ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mailową, przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych (maseczka, rękawiczki).

Telefony kontaktowe i inne informacje znajdują się na stronie internetowej: smstrzelce.pl oraz na tablicach ogłoszeń.

Ogłoszenie

Informujemy, że kasa firmy BUP „MONETA” sp. z o.o., która funkcjonowała na I piętrze w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich została przeniesiona do pomieszczenia na parterze (drzwi obok wejścia do Spółdzielni) pod tym samym adresem.

Przetarg ustny na sprzedaż lokali.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich ogłasza, że w dniu 04.06.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się przetarg ustny na:

 1. ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie ich własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
  • Strzelce Op., ul. ul. Matejki 6/8 – pow. użytk. 59,60 m2 (2 pok. + k.), I p. – cena wywoławcza – 62.160,00 zł.
  • Osowiec, ul. Nowa 1/4 – pow. użytk. 72,20 m2 (3 pok.+k.), I p. -cena wywoławcza – 86.049,00 zł.
 2. sprzedaż na odrębną własność lokalu i przeniesienie jego własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
  • Osowiec, ul. Leśnej 6/2 – pow. użytk. 38,20 m2 (1 pok.+ kuchnia), parter – cena wywoławcza – 65.823,00 zł.

Czytaj dalej

Komunikat dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców, ze z dniem 01 lutego 2020 r. Energetyka Cieplna Opolszczyzny wprowadziła nową Taryfę dla ciepła nr 19/2020, zgodnie z którą ceny za dostawę energii cieplnej zostały podwyższone o 5%.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki numer 7/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

  1. Nazwa i adres Zamawiającego.
   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 18, 47-100 Strzelce Opolskie;
   77/462-44-30
  2. Tryb zamówienia: Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 tej ustawy.
   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju – „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (w szczególności rozdział 6.5) w trybie „Postępowania z zachowaniem konkurencyjności”. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny..
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: smstrzelce.pl.
  4. Nazwa nadana zamówieniu: „Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich” – zadania 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Projektu Czytaj dalej