Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://smstrzelce.pl/ [Serwis]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 1. Administrator danych i jego dane kontaktowe

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich, z siedzibą ul. Krakowska 18, 4, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 774624430, adres poczty elektronicznej: sekretariat@smstrzelce.pl, zwana dalej Administratorem.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem z wykorzystanie danych kontaktowych wskazanych powyżej.

 1. Zakres i cele zbieranych danych
 1. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty w celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
 2. Administrator przetwarza dane użytkowników „Strefy Członkowskiej” w związku z udostępnieniem indywidualnego konta w serwisie przez sieć Internet z poziomu przeglądarki internetowej na podstawie Pani \ Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Logując się do systemu „Strefa Członkowska” jako członek Spółdzielni ma Pani/Pan możliwość wglądu do dokumentów udostępnianych przez Administratora celem realizacji uprawnień wynikających z Art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Pani /Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z udostępnieniem i obsługą modułu „Strefa Członkowska” przez okres posiadania statusu członka Spółdzielni lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie pisemnego oświadczenia z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora podanych w pkt. 1.
 3. Dane użytkowników będą mogły być gromadzone przez Administratora w również w celu dochodzenia roszczeń do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który wynosi nie dłużej niż 6 lat, lecz termin ten może ulec wydłużeniu, z uwagi na rodzaj roszczenia. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi uprawnionemu na mocy przepisów prawa, np. sądom, policji i prokuraturze.
 1. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów i świadczących Administratorowi usługi wsparcia w realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.

 1. Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją. Zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych możecie Państwo wycofać za pośrednictwem pisemnego oświadczenia przesłanego do Administratora z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w pkt.1.   

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

 1. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.