Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich powstała jako spółdzielnia międzyzakładowa. W czasie działań wojennych miasto zniszczone zostało w ok. 80 %. W trosce o polepszenie warunków mieszkaniowych swoich pracowników, część działających na terenie Strzelec Opolskich zakładów pracy na zebraniu w dniu 8 grudnia 1960 roku powołało do życia spółdzielnię mieszkaniową. W okresie organizowania przyjęła ona nazwę Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Życie”. Przedmiotem jej działalności miało być zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ludności.
  Zakładami pracy, które założyły spółdzielnię mieszkaniową w Strzelcach Opolskich były:

  • Przedsiębiorstwo Wyrobów Skórzanych w Strzelcach Opolskich,
  • Strzeleckie Zakłady Przemysłu Terenowego w Strzelcach Op.,
  • Zakłady Wapienne w Strzelcach Opolskich,
  • „Społem” PSS w Strzelcach Opolskich,
  • Zakłady Urządzeń Technicznych w Strzelcach Opolskich,
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Strzelcach Opolskich,
  • Fabryka Maszyn Rolniczych „Pionier” w Strzelcach Opolskich,
  • Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni w Strzelcach Op.
Spośród przedstawicieli zakładów pracy powołano Zarząd i Radę Nadzorczą. W tym pionierskim etapie działalności w Zarządzie Spółdzielni pracowali : Józef Kostka, Stanisław Cisło i Edmund Rolnik. W skład Rady Nadzorczej weszli: Mieczysław Szyndler (Przewodniczący), Paweł Dębiński, Jan Janiec, Alfred Bonk, Mieczysław Urbańczyk, Franciszek Hamryszak, Karol Kwiotek, Józef Lisek i Jan Kandziora. Ich zadaniem było rozwinięcie inicjatywy w zakresie upowszechnienia wśród członków i kandydatów dążeń do rozpoczęcia budowy mieszkań.
  Lata 1961 – 1963 były okresem organizowania się spółdzielni. Działania Zarządu i Rady Nadzorcze w tym czasie koncentrowały się na:

  • uregulowaniu spraw formalno -prawnych działalności spółdzielni,
  • uwzględnieniu spółdzielni w planie inwestycyjnym miasta,
  • wytyczeniu kierunków rozwoju,
  • gromadzeniu środków finansowych,
  • przygotowywaniu dokumentacji pod przyszłe budownictwo.
Program w początkowym okresie przewidywał wybudowanie 7 bloków mieszkalnych z 42 lokalami. Dzięki staraniom pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej zakupiono parcelę budowlaną składającą się z czterech działek w celu wybudowania trzech bloków mieszkalnych. Pierwszy budynek oddany został do zasiedlenia w 1963 roku przy ul. Rynek 10. W roku 1964 oddano do użytku dwa kolejne bloki przy ul. Marka Prawego 15 i 15a, 1965 roku 2 pawilony handlowe i jeden budynek mieszkalny. W tym czasie Spółdzielnia Mieszkaniowa zaczęła być głównym inwestorem oraz realizatorem budownictwa mieszkaniowego w mieście i rozwijała się bardzo dynamicznie, sukcesywnie powiększając swoje zasoby mieszkaniowe.

W 1966 roku Walne Zgromadzenie Członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawadzkim podjęło decyzję o połączeniu się ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich. Spółdzielnia otrzymała nazwę „Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich” oraz powiększyła swój majątek o 1 budynek na terenie Zawadzkiego. Poprzez prowadzone inwestycje w ciągu 20 lat zasoby w tym mieście wzrosły do 11 budynków mieszkalnych obejmujących 552 mieszkania.

W dniu 17 grudnia 1975r Rada Powiatowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich w oparciu o uchwałę Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, zamieniła dotychczasową nazwę na Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich.

W dniu 29 grudnia 1986 roku na Zebraniu Przedstawicieli podjęto uchwałę o podziale Spółdzielni w ten sposób, że pozostała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich z zakresem działania na terenie miasta Strzelce Opolskie i Leśnicy oraz powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zawadzkim, która działała na obszarze tego miasta oraz w Kolonowskiem.

Lata 1970 – 1993 były okresem ciągłych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Do końca 1990 roku budownictwo mieszkaniowe realizowane było wraz z budownictwem towarzyszącym. Na Osiedlu Piastów Śląskich wybudowane zostały pawilony handlowe, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7, Przedszkola Publiczne Nr 8 i 9, ośrodek zdrowia. Również w centrum budowano liczne pawilony handlowe, Publiczne Przedszkole Nr 10, powstała także siedziba Spółdzielni.

zaslugidlasmZa szybką i kompleksową realizację budownictwa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich w 1993 roku została wyróżniona odznaczeniem „Zasłużony dla Województwa Opolskiego”. W roku 2000 natomiast uhonorowana przez Krajową Rade Spółdzielczą odznaką „Za zasługi dla spółdzielczości”.

 

Lata dziewięćdziesiąte to okres zmian ustrojowo -gospodarczych w naszym kraju. Dla spółdzielczości mieszkaniowej to przede wszystkim zmiana zasad kredytowania budownictwa spółdzielczego. Nowe i bardzo wysokie obciążenie spłatą kredytów i odsetek członków spółdzielni spowodowało całkowite wstrzymanie realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. Budownictwo ze środków pochodzących z wysokooprocentowanych kredytów bankowych okazało się zbyt drogie dla mieszkańców naszego miasta. Członków spółdzielni nie stać było na nabywanie tak drogich mieszkań. Szczególnie problem ten dotknął mieszkańców Osiedla Łokietka i ostatniego bloku oddanego na Osiedlu Piastów Śląskich. Spółdzielnia miała duże trudności w zasiedleniu nowo wybudowanych budynków, pomimo dużej liczby członków oczekujących na mieszkania. Doszło do sytuacji, w której mieszkanie otrzymywał każdy, kto był w stanie pokryć bardzo wysokie koszty spłaty kredytu zaciągniętego na budowę mieszkań.

Ten proces stagnacji w budownictwie mieszkaniowym trwa do dnia dzisiejszego. Kilkakrotnie podejmowano próby realizacji budownictwa wielorodzinnego. Spółdzielnia posiada uzbrojone działki budowlane. W mieście brakuje nowych mieszkań i odczuwalny jest coraz większy głód mieszkaniowy. Jednak po przedstawieniu przyszłym mieszkańcom warunków dotyczących finansowania i kosztów budowy nowych mieszkań brak jest osób, które zdecydowałyby się na ich zakup.

W roku 1994 Spółdzielnia rozpoczęła przejmowanie zakładowych zasobów mieszkaniowych. Była jedną z pierwszych spółdzielni, która zainteresowała się tym tematem. Decyzja o przejmowaniu zakładowych mieszkań podyktowana została przede wszystkim względami finansowymi. Administrowanie większą powierzchnią użytkową jest bardziej racjonalne. Po przejęciu budynków mieszkalnych od Śląskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim i pozytywnym oddźwięku tej transakcji w środowisku lokalnym, kolejne zakłady – Cementownia „Strzelce Opolskie”, Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu, Zakład Energetyczny w Opolu występowały do Spółdzielni z propozycjami sprzedaży budynków mieszkalnych będących w ich posiadaniu.

W ciągu czterech lat, do roku 1997 Spółdzielnia Mieszkaniowa powiększyła swój stan posiadania o 93 budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 81 261,20 m2. Działalność jej rozszerzyła się na teren czterech gmin województwa opolskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich dostosowując się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i realiów gospodarczych kraju zmieniła swój charakter działania. Do 1993 roku była typową spółdzielnią o charakterze inwestycyjnym. Uwarunkowania społeczne powodujące brak zapotrzebowania na budownictwo mieszkaniowe skierowały uwagę Zarządu i Rady Nadzorczej na potrzebę zmiany charakteru spółdzielni na administrowanie posiadanymi zasobami. Spółdzielnia powiększyła swój stan posiadania do wielkości najbardziej ekonomicznej pod względem optymalizacji kosztów zarządzania. Obecnie Spółdzielnia zajmuje się administrowaniem zasobami mieszkaniowymi, remontami i modernizacjami. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by w momencie, gdy sytuacja ekonomiczna mieszkańców poprawi się na tyle, że zainteresowani będą nabywaniem nowych mieszkań Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich znów wróciła do tradycji inwestycyjnych i rozpoczęła budowę nowych budynków.