Archiwum kategorii: Strona główna

P R Z E T A R G

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich ogłasza, że w dniu 16.11.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się przetarg ustny na:

I. ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:

– Strzelce Op., ul. B. Krzywoustego 1a/12  – pow. użytk. 44,60 m2 (1 pok. + kuchnia), IV p. – cena wywoławcza 190.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 247,76 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 320,69 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP =  409,27 kWh/(m2*rok)

II. sprzedażna odrębną własność lokali mieszkalnych i przeniesienie ich własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:

– Osowiec, ul. Lipowa 2/4 – pow. użytk. 95,00 m2 (3 pok. + kuchnia), I p.  cena wywoławcza 215.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 114,96 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 217,96 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP = 241,04 kWh/(m2*rok)

– Tarnów Op., Os. Zakładowe 1C/43 – pow. użytk. 43,84 m2 (2 pok. + kuchnia), IV p. – cena wywoławcza 150.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 103,45 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 137,93 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP = 177,31 kWh/(m2*rok)

– Strzelce Op., ul. Matejki 9/1 – pow. użytk. 51,85 m2 (1 pok. + kuchnia), parter  cena wywoławcza 165.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 295,05 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 644,16 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP = 710,24 kWh/(m2*rok)

– Strzelce Op., ul. Matejki 27/1 – pow. użytk. 54,80 m2 (2 pok. + kuchnia), parter – cena wywoławcza 171.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 178,87 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 341,96 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP = 161,08 kWh/(m2*rok)

– Strzelce Op., ul. Krakowska 63/19 – pow. użytk. 77,70 m2 (2 pok. + kuchnia), parter – cena wywoławcza 300.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 202,07 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 371,42 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP = 522,07 kWh/(m2*rok)

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na konto 24 1020 3714 0000 4202 0007 8170 najpóźniej dodnia14.11.2023 r.oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, warunkami i zasadami przetargu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Spółdzielni www.smstrzelce.pl

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, natomiast osobom, które przetargu nie wygrały wadium zwracane jest niezwłocznie po wskazaniu numeru rachunku bankowego.

Osoba wygrywająca przetarg, zobowiązana jest do dokonania zapłaty pełnej zaoferowanej kwoty oraz innych opłat poniesionych przez Spółdzielnię do przygotowania przetargu w ciągu 30 dni od zatwierdzenia przetargu przez Zarząd.

Koszty opłat notarialnych, sądowych i innych przewidzianych w Regulaminie przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich ponosi nabywca i uiści je przy sporządzeniu aktu notarialnego.

Informacje o sposobie udostępniania lokali do obejrzenia udzielane są pod numerem 77 462 44 41.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Ostrzeżenie nt. ciągów zwrotnych

Informuje się mieszkańców, że w okresie jesienno – zimowo – wiosennym może występować okresowo zjawisko zwrotnych ciągów w instalacji wentylacyjno – kominowej, stanowiące poważne zagrożenie życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Spowodowane to może być zbytnim doszczelnieniem stolarki okiennej, obniżeniem temperatury zewnętrznej, intensywnymi opadami śniegu.

Mając powyższe na uwadze, prosi się mieszkańców o częste wietrzenie pomieszczeń, szczególnie w trakcie używania urządzeń gazowych oraz pieców węglowych.

W przypadku stwierdzenia, pomimo dostosowania się do powyższego zalecenia, jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu wentylacji, prosimy o informację pod nr telefonu 774630045.

Przetarg na kompleksowe usługi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Kompleksowe usługi w zakresie konserwacji, remontów bieżących oraz usuwania usterek i awarii w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową (miesięczną) wraz z kosztem materiałów oraz sprzętem za realizowany zakres prac zgodny z załącznikiem nr 1.
 2. Cenę roboczogodziny za wykonywanie dodatkowych usług nieobjętych w/w załącznikiem w zakresie:
  • usługi ogólnobudowlane
  • usługi instalacyjno-hydrauliczne (wod-kan, gaz, c.o.)
  • usługi elektryczne
  • usługi transportowe sprzętem własnym
  • doraźne prace porządkowe na terenach własnych Spółdzielni

Ofertę należy składać w siedzibie spółdzielni pokój nr 1, z dopiskiem „Obsługa zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich”

Termin składania ofert upływa dnia 28 września 2023 r. o godz. 1000.

Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 13 października 2023 r.

Czytaj dalej

Powiadomienie

Uprzejmie informujemy mieszkańców zamieszkałych w Tarnowie Opolskim na Os. Zakładowym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 01 stycznia 2023 r. do ceny gazu będzie naliczany podatek VAT w wysokości 23%.

Od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej stawka podatku VAT na gaz ziemny była  obniżona do 0%.