Przetarg na wykonanie prac malarskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie prac malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych

 Budynki przeznaczone do malowania klatek schodowych:

 • Opolska 14 (2 klatki)
 • Rynek 10-13 (4 klatki),
 • Jana Rychla 7 (11 klatki),
 • Sosnowa 5 (2 klatki),
 • Kupiecka 4 (2 klatki).

Pożądany termin wykonania prac malarskich do: 30 listopada 2024 r.

Zakres prac do wykonania na poszczególnych klatkach został określony w załączniku nr 2, który stanowi integralną część do niniejszego zaproszenia.

Odbiór prac malarskich dokonywany będzie wg. wymagań technicznych, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Przed złożeniem ofert należy dokonać oględzin i obmiarów klatek schodowych z natury.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę brutto malowania klatek (zakres prac określony w załączniku) obejmującą robociznę, materiał i sprzęt z podziałem na poszczególne budynki:
  • Opolska 14 (2 klatki),
  • Rynek 10-13 (4 klatki),
  • Jana Rychla 7 (11 klatki),
  • Sosnowa 5 (2 klatki),
  • Kupiecka 4 (2 klatki).
 2. Wartość 1 r-g. (wraz z narzutami: koszty ogólne, zysk, VAT) dla robót dodatkowych nieujętych w zakresie prac wymienionym w pkt. I
 3. Warunki płatności.
 4. Okres gwarancji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest udzielenie minimum 5-letniej gwarancji.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest:

 • mgr inż. Adrian Knapiak (tel. 77-462-44-45)
 • inż. Krzysztof Dudkiewicz (tel. 77-462-44-37)

Ofertę należy składać w siedzibie spółdzielni pokój nr 1, z dopiskiem „Malowanie klatek 2024”.

Termin składania ofert upływa dnia:   14.02.2024 r. o godz. 1000.

O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dołączenie do oferty następujących dokumentów:

 •  udzielenia minimum 5-letniej gwarancji na wykonane prace,
 • dołączenie minimum 2 referencji na malowanie klatek schodowych (na kwotę 100.000,00 zł każda) z okresu ostatnich 3 lat potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
 • dołączenie do oferty kserokopii polisy ubezpieczenia działalności firmy na kwotę minimum 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
 • dokonanie wpłaty wadium w wysokości 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych).
  Wpłatę wadium należy dokonać przelewem na  konto nr 24102037140000420200078170,
  Termin wpłaty wadium upływa 14.02.2024 r. o godz. 900. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty wraz z nr konta na, które należy zwrócić wadium.
 • dołączenie do oferty oświadczenia o niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i  ZUS,
 • dołączenia do oferty aktualnego zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferty, w których zostanie stwierdzony brak wymaganych powyżej dokumentów nie będą rozpatrywane.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia

GM /  307 / 2024 z dnia 2024-01-29

 1.  Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
  Powłoka z lakierów powinna:
  1.  mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
  2. nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
  3. dobrze przylegać do podłoża,
  4. być odporna na zarysowanie i wycieranie,
  5. być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
 2. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH
  1. Zakres kontroli i badań Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Odbiór robót malarskich obejmuje:
   • sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
   • sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
   • sprawdzenie odporności na wycieranie,
   • sprawdzenie przyczepności powłoki,
   • sprawdzenie odporności na zmywanie.
  2. Metody kontroli i badań Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
   1. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
   2. sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta,
   3. sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
   4. sprawdzenie przyczepności powłoki:
    • na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
    • na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.
   5. sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań.
  3. Ocena jakości powłok malarskich.
   Jeżeli badania wymienione w p. 2.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.
 3. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH
  Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

 

Załącznik nr 2 do zaproszenia

GM / 307 /2024 z dnia 2024.01.29

Zakres prac malarskich do określenia ceny

           

Zakres prac malarskich obejmuje:

–          ul. Opolska 14,

–          ul. Rynek 10-13,

–          ul. Jana Rychla 7,

–          ul. Sosnowa 5 

ul. Kupiecka 4

 

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią

X

 

Ochrona naroży wypukłych narożnikami perforowanymi (wnęki okienne i drzwiowe, szafki licznikowe, naroża płyt biegowych)bez budynków
ul. Kupiecka 4, ul. Rynek 10-13, ul. Jana Rychla 7

X

 

Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez uzupełnienie ubytków w tynków ścian i sufitów)

X

 

Jednokrotne szpachlowanie ścian i sufitów – budynki ul. Kupiecka 4,
ul. Rynek 10-13, ul. Jana Rychla 7

X

 

Dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów – budynki ul. Opolska 14,
ul. Sosnowa 5

X

 

Gruntowanie ścian

X

 

Wzmocnienie ścian od wejścia do parteru poprzez przyklejenie na kleju siatki dociepleniowej.

X

 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Śnieżka Eko tynków wewnętrznych ścian   (kolory pastelowe) wraz z malowaniem pasa szerokości 20 cm oddzielającego ścianę malowaną farbą emulsyjną od lamperii (kolory pastelowe)

X

 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Śnieżka Eko w kolorze białym tynków wewnętrznych sufitów (sufity klatka schodowa + zejścia do piwnic)

X

 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi Śnieżka Supermal olejno-ftalową (klatka schodowa + zejścia do piwnic) tynków wewnętrznych ścian (kolory pastelowe). Wysokość malowania 1,40m bez cokołu.

X

 

Dwukrotne malowanie farbami Śnieżka Supermal olejno-ftalową cokołów, boków płyt biegowych , przedstopnic schodowych (kolory pastelowe)

X

 

Dwukrotne malowanie balustrad farbą olejną

X

 

Wymiana pochwytów balustrad schodowych bez ul. Sosnowej 5

X

 

Dwukrotne malowanie farbą olejną  szafek (gazowych i elektrycznych)

X

 

Malowanie numeracji szafek licznikowych farbą olejną przy użyciu szablonu

X

 

Dwukrotne malowanie farbą Śnieżka Supermal olejno-ftalową stolarki drzwiowej (kolory pastelowe drzwi do piwnicy)

X

 

Dwukrotne malowanie farbą Śnieżka Supermal olejno-ftalową rur wodociągowych i gazowych

X

 

Dwukrotne malowanie farbą Śnieżka Supermal olejno-ftalową grzejników (kolory pastelowe)

X

 

Mycie po robotach malarskich

X