Ogłoszenie o zamówieniu

  1. Nazwa i adres Zamawiającego.
   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 18, 47-100 Strzelce Opolskie;
   77/462-44-30
  2. Tryb zamówienia: Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 tej ustawy.
   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju – „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (w szczególności rozdział 6.5) w trybie „Postępowania z zachowaniem konkurencyjności”. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny..
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: smstrzelce.pl.
  4. Nazwa nadana zamówieniu: „Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich” – zadania 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Projektu
  5. Znak sprawy: SM.1.1.2019
  6. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.
   Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przeprowadzeniem termomodernizacji sześciu budynków wielorodzinnych położonych na terenie miasta Strzelce Opolskie.
  7. Informacja o możliwości złożenie oferty częściowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
  8. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
  9. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2020 rok
  10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
   Warunki udziału w postępowaniu
   O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia;
   • posiada niezbędny potencjał techniczny zapewniające prawidłową realizację zamówienia;
   • dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
   • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
   Wiedza i doświadczenie. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek, o ile złoży stosowne oświadczenie oraz wykaże że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej:
   • w przypadku złożenia oferty na jedną część zamówienia (jedno zadanie) – jedną robotę budowlaną w zakres której wchodziło wykonanie ocieplenia elewacji budynku wielorodzinnego, co najmniej dwukondygnacyjnego z minimum 20 mieszkaniami,
   • w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną ale mnie niż pięć części zamówienia (2-4 zadań) – jedną robotę budowlaną, w zakres której wchodziło wykonanie ocieplenia elewacji dwóch budynków wielorodzinnych, każdy co najmniej dwukondygnacyjny z minimum 20 mieszkaniami lub ewentualnie dwóch robót budowlanych z których każde zawierało zakres jak wyżej realizowany w tym samym okresie, nie dłuższym niż 12 miesięcy,
   • w przypadku złożenia oferty na więcej niż cztery części zamówienia (5-6 zadań) – jedną robotę budowlaną, w zakres której wchodziło wykonanie ocieplenia elewacji trzech budynków wielorodzinnych, każdy co najmniej dwukondygnacyjny z minimum 20 mieszkaniami, lub ewentualnie trzech robót budowlanych z których każde zawierało zakres jak wyżej, realizowany w tym samym okresie, nie dłuższym niż 12 miesięcy.
   Potencjał techniczny. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędny potencjał techniczny zapewniające prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek, o ile złoży stosowne oświadczenie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   Wykonawca spełni ten warunek, o ile złoży stosowne oświadczenie.
   Sytuacja ekonomiczna i finansowa. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek, o ile złoży stosowne oświadczenie.
   Wykluczenie wykonawcy.
   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
   • który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
   • powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Rozwoju;
   • który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
   • który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
   • który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  11. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.
   • oferta;
   • oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia;
   • oświadczenie, że: wykonawca wykona zamówienie w wymaganym terminie;
   • oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO;
   • jeżeli dotyczy – oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do którego prowadzi wybór oferty;
   • wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;
   • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie .
  12. Informacje na temat wadium: nie dotyczy
  13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100 %.
  14. Termin składania ofert. 31 stycznia 2020 r, do godziny 14:00
  15. Termin związania ofertą 30 dni
  16. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zostały zamieszczone w Zapytaniu ofertowym
  17. Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności

Powiązane pliki:
0.1.Ogloszenie-BazaKonkurencyjności
1.0.ZapytanieOfertowe
5.2.Zalaczniki
6.0.Formularze
6.1.Formularze