Ogłoszenie o zamówieniu

Numer 2021-15603-29905

Id 29905

Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.03.02-00-0033/17 – Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich

Tytuł
Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich

Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

 1. Dopuszcza się nieistotne zmiany postanowień niniejszej Umowy, w rozumieniu wyjaśnień do zapisu pkt. 6.5.2 ppkt. 20 Wytycznych
 2. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w Umowie ryczałtowego wynagrodzenia brutto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT
 3. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w Umowie zakresu robót, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.
 4. Dopuszcza się możliwość przesunięcia rozpoczęcia robót, niemniej czas wykonania danego zadania to maksymalnie 2 miesiące, a maksymalny możliwy termin zakończenia to 31 lipca 2021 roku.
 5. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn konieczności jego przedłużenia, o ile będą one miały rzeczywisty wpływ na dotrzymanie tego termin, w następujących sytuacjach:
  1. jeżeli przyczyny konieczności przesunięcia terminu będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy,
  2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
  3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania Umowy albo udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
  4. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
   odpowiedzialność,
  5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za
   które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
  6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
  7. wystąpienia okoliczności lub zdarzeń, nie zawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, którego zaistnienia jak i skutków nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności).
 6. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
  1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w specyfikacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
  2. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
  3. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
 7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Koordynatorowi wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz innymi stosownymi informacjami, w szczególności precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania, propozycjami zmian, itp.
 8. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 15 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
 9. Zamawiający zobowiązany jest rozpatrzeć złożony wniosek w terminie 15 dni od otrzymania lub innym wspólnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotować stosowne zmiany
  Umowy.
 10. Jeżeli Zamawiający uzna, że wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazując Wykonawcy stosowne uzasadnienie.
 11. Zmiana umowy, w szczególności termin zakończenia realizacji umowy, będzie możliwa tylko o ile Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Zarządzającej projektem dofinansowania, jeżeli taka zgoda będzie wymagana.
 12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnej zmiany Umowy, następujące zmiany:
  1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
  2. danych teleadresowych,
  3. danych rejestrowych.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-02-04

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Przedmiar robót (część 1 – zadanie nr 7)
 3. Przedmiar robot (część 2 – zadanie nr 8)
 4. Lokalizacja obiektu przy u. Krzywoustego 2 (część 1 -zadanie 7)
 5. Lokalizacja obiektu przy ul. Opolskiej 14 (część 2 – zadanie 8)
 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 7. Formularz ofertowy (pdf)
 8. Formularz ofertowy (docx)

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-04

Data ostatniej zmiany
2021-02-04

Termin składania ofert
2021-02-26 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy
2021-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich ul.
Krakowska 18, 47-100 Strzelce Opolskie
Krakowska 18
47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 7560004735

Osoby do kontaktu
Adrian Knapiak
tel.: 693-672-782
e-mail: adrianknapiak@smstrzelce.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1
Termomodernizacja budynku przy ul. Krzywoustego 2

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Roboty budowlane
Podkategoria
Roboty budowlane

Opis
Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych pod następującymi adresami w obrębie Strzelce Opolskie:
Część I zadania polega na kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego
usytuowanego przy ul. Krzywoustego 2 działka nr 3663/10 (zadanie 7 Projektu);
Zakres zadania w szczególności obejmuje:

 • ocieplenie stropu pod poddaszem;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem (powierzchnia ocieplenia: 1099 m2 część wspólna, 111 m2 lokal usługowy);
 • wymiana istniejącej stolarki drewnianej w piwnicy, na klatkach schodowych (małe okienka) oraz w części stropodachu na okna PCV (powierzchnia okien: okna części wspólne o powierzchni: 5 m², okna lokal usługowy 3m²).

Okres gwarancji
60 miesięcy

Kody CPV
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne

Miejsca realizacji
adres
Kraj: Polska
Województwo: opolskie
Powiat: strzelecki
Gmina: Strzelce Opolskie
Miejscowość: Strzelce Opolskie

Harmonogram
Etap 1

Początek realizacji: 2021-04-01
Koniec realizacji: 2021-07-31

Opis
Realizacja części pierwszej zamówienia (zadanie nr 7) w czasie 2 wybranych przez wykonawcę miesięcy pomiędzy 1 kwietnia 2021 a 31 lipca 2021 roku

Czy występuje płatność częściowa
NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży stosowne oświadczenie oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakres której wchodziło wykonanie ocieplenia elewacji budynku wielorodzinnego, co najmniej dwukondygnacyjnego z minimum 20 mieszkaniami.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędny potencjał techniczny zapewniające prawidłową realizację zamówienia.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:

 1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału, to jest oświadczenie, że wykonawca:
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia,
  • posiada niezbędny potencjał techniczny zapewniające prawidłową realizację zamówienia,
  • dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
  tych dokumentów – inne dokumenty.
 3. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Oferowane ryczałtowe wynagrodzenie brutto za wykonania zadania (100%)

Część: 2

Tytuł części 2
Termomodernizacja budynku przy ul. ul. Opolska 14

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
Typ

Roboty budowlane
Podkategoria
Roboty budowlane

Opis
Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych pod następującymi adresami w obrębie Strzelce Opolskie:
Część II zadania polega na kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego
usytuowanego przy ul.Opolskiej 14 działka nr 1753/2, 317/6 obręb Strzelce Opolskie (zadanie nr 8 w Projekcie).
Zakres zadania w szczególności obejmuje:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z cokołem (powierzchnia ocieplenia: 1197 m2 część wspólna, 100 m2 lokal usługowy);
 • wymiana istniejącej stolarki drewnianej na klatkach i w piwnicach na okna PCV;
 • wymiana istniejących źródeł na oprawy ze źródłem LED.

Okres gwarancji
60 miesięcy

Kody CPV
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne

Miejsca realizacji
adres
Kraj: Polska
Województwo: opolskie
Powiat: strzelecki
Gmina: Strzelce Opolskie
Miejscowość: Strzelce Opolskie

Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji: 2021-04-01
Koniec realizacji: 2021-07-31

Opis
Realizacja części drugiej zamówienia (zadanie nr 8) w czasie 2 wybranych przez wykonawcę miesięcy pomiędzy 1 kwietnia 2021 a 31 lipca 2021 roku

Czy występuje płatność częściowa
NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży stosowne oświadczenie oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakres której wchodziło wykonanie ocieplenia elewacji budynku wielorodzinnego, co najmniej dwukondygnacyjnego z minimum 20 mieszkaniami.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędny potencjał techniczny zapewniające prawidłową realizację zamówienia.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:

 1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału, to jest oświadczenie, że wykonawca:
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia,
  • posiada niezbędny potencjał techniczny zapewniające prawidłową realizację zamówienia,
  • dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
  tych dokumentów – inne dokumenty.
 3. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Oferowane ryczałtowe wynagrodzenie brutto za wykonania zadania (100%)

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-02-04 – data opublikowania
-> 2021-02-26 14:00:00 – termin składania ofert
-> 2021-03 – planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2021-04-01 – Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych…
2021-04-01 – Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych…
-> 2021-07-31 – Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych…
2021-07-31 – Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych