Przetarg na wykonanie asfaltowej nawierzchni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym na: 

Wykonanie asfaltowej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych  grysowych
o pow. około 1.300 m2 wraz z ułożeniem krawężników drogowych betonowych przy budynkach mieszkalnych w Strzelcach Opolskich przy ul. Sosnowej 5,7.

Pożądany termin wykonania prac do: 31.07.2024 r.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę brutto:
  1. Frezowania 1m2 nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału
   z rozbiórki na odkład do 3 km – wyrównanie istniejącej nawierzchni.
  2. Wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm (oczyszczenie nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej mieszanka AC 5 lub AC 8).
  3. Wykonania 1m2 nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność = 2.
  4. Rozebrania 1 mb krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
  5. Ułożenia 1 mb krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 cm 
   z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej.
 2. Okres gwarancji.
 3. Termin realizacji.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest:

 • mgr inż. Adrian Knapiak (tel. 77-462-44-45)
 • inż. Krzysztof Dudkiewicz (tel. 77-462-44-37)

Ofertę należy składać w siedzibie spółdzielni pokój nr 1, z dopiskiem „Nawierzchnie asfaltowe 2024”.

Termin składania ofert upływa dnia:   05.06.2024 r. o godz. 1000.

O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dołączenie do oferty następujących dokumentów:

 • udzielenia minimum 5 letniej gwarancji,
 • dołączenie minimum 2 referencji na wykonanie asfaltowych nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych  grysowych (na kwotę 200.000,00 zł każda) z okresu ostatnich 3 lat potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
 • dołączenie do oferty kserokopii polisy ubezpieczenia działalności firmy na kwotę minimum 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
 • dołączenie do oferty oświadczenia o niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i  ZUS,
 • dołączenia do oferty aktualnego zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferty, w których zostanie stwierdzony brak wymaganych powyżej dokumentów nie będą rozpatrywane.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.