Przetarg na kompleksowe usługi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Kompleksowe usługi w zakresie konserwacji, remontów bieżących oraz usuwania usterek i awarii w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową (miesięczną) wraz z kosztem materiałów oraz sprzętem za realizowany zakres prac zgodny z załącznikiem nr 1.
 2. Cenę roboczogodziny za wykonywanie dodatkowych usług nieobjętych w/w załącznikiem w zakresie:
  • usługi ogólnobudowlane
  • usługi instalacyjno-hydrauliczne (wod-kan, gaz, c.o.)
  • usługi elektryczne
  • usługi transportowe sprzętem własnym
  • doraźne prace porządkowe na terenach własnych Spółdzielni

Ofertę należy składać w siedzibie spółdzielni pokój nr 1, z dopiskiem „Obsługa zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich”

Termin składania ofert upływa dnia 28 września 2023 r. o godz. 1000.

Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 13 października 2023 r.

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

 • cena 80 %,
 • doświadczenie w obsłudze nieruchomości 10 %,
 • zasoby sprzętowe i pracownicze  10 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dołączenie do oferty następujących dokumentów:

 • dołaczenie referencji z okresu ostatnich 3 lat potwierdzających, że firma brała udział w realizacji zadań odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia wraz z wykazem zasobów sprzętu oraz pracowników.
 • kserokopii polisy ubezpieczenia działalności firmy na kwotę minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
 • dokonanie wpłaty wadium w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
  Wpłatę wadium należy dokonać przelewem na  konto nr 24102037140000420200078170.
  Termin wpłaty wadium upływa 28 września 2023 r. o godz. 900. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty wraz z nr konta, na które należy zwrócić wadium.
 • dołączenie do oferty oświadczenia o niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i  ZUS.
 • dołączenia do oferty aktualnego zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • podpisania oświadczenia dotyczącego akceptacji warunków umowy (załącznik nr 2)

Oferty, w których zostanie stwierdzony brak wymaganych powyżej dokumentów nie będą rozpatrywane.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest:

 • Adrian Knapiak; Maria Pilawa         (tel. 77-462-44-45)

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1 – Zakres prac
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy
Załącznik nr 3 – Umowa – obsługa Strzelce