Przetarg na dostawę i montaż stolarki drzwiowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę i montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbką tynkarską i przemalowaniem ościeży oraz utylizacja starej stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych

Budynki przeznaczone do wymiany stolarki drzwiowej klatek schodowych:

 • Kard. Wyszyńskiego 3 (6 szt.)
 • Jana Rychla 2,4,6,8,10,12 (23 szt.)

Pożądany termin wykonania prac do: 31.07.2024 r.

Przed złożeniem ofert należy dokonać obmiarów stolarki drzwiowej z natury.

Parametry stolarki drzwiowej:

Konstrukcja:
Skrzydło i ościeżnica wykonane ze stalowych profili zamkniętych ocynkowanych obustronnie, nieizolowanych termicznie, łączonych ze sobą poprzez spawanie, bez śladowe połączenia narożników poprzez szlifowanie i polerowanie. Próg dolny drzwi wykonany z profilu 20x40mm. Drzwi muszą posiadać podwójne uszczelnienie – w profilu skrzydła i ościeżnicy zapewniając odpowiednią infiltrację powietrza i ciche zamykanie drzwi. Przewiązka pozioma na wysokości 1050 mm w osi profilu.

Zawiasy:
Drzwi wyposażone w trzy zawiasy stalowe łożyskowane z regulacją wysokości, ze stali wysokogatunkowej. Zawiasy spawane do ramy drzwi i ościeżnicy.

Kolorystyka:
RAL: 3000, 3009, 5010, 5015, 6011, 6032, 7001, 7011, 7035, 8017, 8028, 9006, 9007, 9016.

Zabezpieczenia antykorozyjne i malowanie:
Zabezpieczenie antykorozyjne jak dla grupy wyrobów przeznaczonych do eksploatacji w środowisku korozyjnym C5-1 według normy ISO 12944. Drzwi malowane dwukrotnie proszkowo.

 Dodatkowe wyposażenie stolarki drzwiowej:

 • zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową
 • 3 klucze,
 • pochwyt-klamka systemowa,
 • elektrozaczep,
 • odbój,
 • stopka podporowa.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę brutto dostawy stolarki drzwiowej z podziałem na poszczególne budynki.
 2. Termin realizacji

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest:

 • mgr inż. Adrian Knapiak (tel. 77-462-44-45)
 • inż. Krzysztof Dudkiewicz (tel. 77-462-44-37)

Ofertę należy składać w siedzibie spółdzielni pokój nr 1, z dopiskiem „Dostawa stolarki drzwiowej 2024”.

Termin składania ofert upływa dnia:   14.02.2024 r. o godz. 1000.

O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dołączenie do oferty następujących dokumentów: 

 • udzielenia minimum 5-letniej gwarancji na profil i powłokę lakierniczą oraz 12 miesięcy na okucia,
 • dołączenie minimum 2 referencji na dostawę i montaż stolarki drzwiowej (na kwotę 130.000,00 zł każda) z okresu ostatnich 3 lat potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
 • dokonanie wpłaty wadium w wysokości 6.000 zł (sześć tysięcy złotych).
  Wpłatę wadium należy dokonać przelewem na  konto nr 24102037140000420200078170,
  Termin wpłaty wadium upływa 14.02.2024 r. o godz. 900. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty wraz z nr konta na, które należy zwrócić wadium.
 • dołączenie do oferty kserokopii polisy ubezpieczenia działalności firmy na kwotę minimum 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
 • dołączenie do oferty oświadczenia o niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i  ZUS,
 • dołączenia do oferty aktualnego zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferty, w których zostanie stwierdzony brak wymaganych powyżej dokumentów nie będą rozpatrywane.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych usterek przez Zamawiającego w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.