Archiwum autora: ela

P R Z E T A R G

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich ogłasza, że w dniu 16.11.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się przetarg ustny na:

I. ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:

– Strzelce Op., ul. B. Krzywoustego 1a/12  – pow. użytk. 44,60 m2 (1 pok. + kuchnia), IV p. – cena wywoławcza 190.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 247,76 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 320,69 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP =  409,27 kWh/(m2*rok)

II. sprzedażna odrębną własność lokali mieszkalnych i przeniesienie ich własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:

– Osowiec, ul. Lipowa 2/4 – pow. użytk. 95,00 m2 (3 pok. + kuchnia), I p.  cena wywoławcza 215.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 114,96 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 217,96 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP = 241,04 kWh/(m2*rok)

– Tarnów Op., Os. Zakładowe 1C/43 – pow. użytk. 43,84 m2 (2 pok. + kuchnia), IV p. – cena wywoławcza 150.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 103,45 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 137,93 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP = 177,31 kWh/(m2*rok)

– Strzelce Op., ul. Matejki 9/1 – pow. użytk. 51,85 m2 (1 pok. + kuchnia), parter  cena wywoławcza 165.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 295,05 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 644,16 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP = 710,24 kWh/(m2*rok)

– Strzelce Op., ul. Matejki 27/1 – pow. użytk. 54,80 m2 (2 pok. + kuchnia), parter – cena wywoławcza 171.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 178,87 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 341,96 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP = 161,08 kWh/(m2*rok)

– Strzelce Op., ul. Krakowska 63/19 – pow. użytk. 77,70 m2 (2 pok. + kuchnia), parter – cena wywoławcza 300.000,00 zł.

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą :

 • energia użytkowa                             EU = 202,07 kWh/(m2*rok)
 • energia końcowa                              EK = 371,42 kWh/(m2*rok)
 • energia nieodnawialna pierwotna     EP = 522,07 kWh/(m2*rok)

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na konto 24 1020 3714 0000 4202 0007 8170 najpóźniej dodnia14.11.2023 r.oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, warunkami i zasadami przetargu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Spółdzielni www.smstrzelce.pl

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, natomiast osobom, które przetargu nie wygrały wadium zwracane jest niezwłocznie po wskazaniu numeru rachunku bankowego.

Osoba wygrywająca przetarg, zobowiązana jest do dokonania zapłaty pełnej zaoferowanej kwoty oraz innych opłat poniesionych przez Spółdzielnię do przygotowania przetargu w ciągu 30 dni od zatwierdzenia przetargu przez Zarząd.

Koszty opłat notarialnych, sądowych i innych przewidzianych w Regulaminie przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich ponosi nabywca i uiści je przy sporządzeniu aktu notarialnego.

Informacje o sposobie udostępniania lokali do obejrzenia udzielane są pod numerem 77 462 44 41.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZMIANA TARYFY NA DOSTAWĘ CIEPŁA DO BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W STRZELCACH OPOLSKICH

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny zwiększyła w 2022 roku cenę za dostawę 1 GJ energii cieplnej z 38,64 zł na 75,48 zł (wzrost o 95%). Nowa taryfa za dostawę energii cieplnej obowiązuje od 28.06.2022 roku.

Aktualnie zgodnie z ustawą z dnia 13.01.2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 196) na dostawę ciepła do 31.07.2022 r. obowiązuje obniżona do 5% stawka podatku VAT.

Ważna informacja

Nie przychodź, zadzwoń

W związku z trwającym stanem epidemii Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółdzielni oraz podległych administracjach do minimum. 

Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Godziny naszej pracy pozostają bez zmian.

Przypominamy, że istnieje możliwość bezpośredniej obsługi, po uprzednim ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mailową, przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych (maseczka, rękawiczki).

Telefony kontaktowe i inne informacje znajdują się na stronie internetowej: smstrzelce.pl oraz na tablicach ogłoszeń.