Przetarg ustny na sprzedaż lokali.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich ogłasza, że w dniu 04.06.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się przetarg ustny na:

  1. ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie ich własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
    • Strzelce Op., ul. ul. Matejki 6/8 – pow. użytk. 59,60 m2 (2 pok. + k.), I p. – cena wywoławcza – 62.160,00 zł.
    • Osowiec, ul. Nowa 1/4 – pow. użytk. 72,20 m2 (3 pok.+k.), I p. -cena wywoławcza – 86.049,00 zł.
  2. sprzedaż na odrębną własność lokalu i przeniesienie jego własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku:
    • Osowiec, ul. Leśnej 6/2 – pow. użytk. 38,20 m2 (1 pok.+ kuchnia), parter – cena wywoławcza – 65.823,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na konto 24 1020 3714 0000 4202 0007 8170 najpóźniej do dnia 03.06.2020 r.  oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, warunkami i zasadami przetargu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Spółdzielni www.smstrzelce.pl

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, natomiast osobom, które przetargu nie wygrały wadium zwracane jest niezwłocznie po wskazaniu numeru rachunku bankowego.

Osoba wygrywająca przetarg, zobowiązana jest do dokonania zapłaty pełnej zaoferowanej kwoty, opłaty przekształceniowej w związku ze zmianą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu oraz innych opłat poniesionych przez Spółdzielnię do przygotowania przetargu w ciągu 30 dni od zatwierdzenia przetargu przez Zarząd.

Koszty opłat notarialnych, sądowych i innych przewidzianych w Regulaminie przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich ponosi nabywca i uiści je przy sporządzeniu aktu notarialnego.

Informacje o sposobie udostępniania lokalu do obejrzenia udzielane są w siedzibie Spółdzielni (pok. 2), tel. 77 462 44 41.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia części lub całości przetargu, bądź wycofanie się z przetargu bez podania przyczyny.

Oświadczenie dla oferentów sprzedaż lokali, stan techniczny i RODO