Archiwum kategorii: Strona główna

Ogłoszenie o zamówieniu

  1. Nazwa i adres Zamawiającego.
   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 18, 47-100 Strzelce Opolskie;
   77/462-44-30
  2. Tryb zamówienia: Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 tej ustawy.
   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju – „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (w szczególności rozdział 6.5) w trybie „Postępowania z zachowaniem konkurencyjności”. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny..
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: smstrzelce.pl.
  4. Nazwa nadana zamówieniu: „Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich” – zadania 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Projektu Czytaj dalej

Przetarg na dostawę i montaż stolarki okiennej PCV

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na :

Dostawę i montaż stolarki okiennej PCV, 5 komorowej w kolorze białym wraz z obróbką tynkarską i przemalowaniem ościeży oraz utylizacją starej stolarki do następujących budynków mieszkalnych:

Pożądany termin wykonania zamówienia:
– ul. Łokietka 1-7; Mieszka I 5,7; Pobożnego 2,4,6; Bursztynowe 6,8 – do 30.04.2020 r.
pozostałe budynki sukcesywnie do – 30.10.2020 r.

Czytaj dalej

Przetarg na wykonanie prac malarskich klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym na :

Wykonanie prac malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych.

Budynki przeznaczone do malowania klatek schodowych:

 • Piastów Śląskich 19 (7 klatek),
 • Piastów Śląskich 27 (8 klatek),
 • Bursztynowa 6 (2 klatki),
 • Bursztynowa 8 (2 klatki);
 • Mieszka I 5,7 (3 klatki);
 • Pobożnego 2 (1 klatka),
 • Pobożnego 2 (1 klatka),
 • Pobożnego 2 (1 klatka),
 • Łokietka 1-7 (6 klatek)

Pożądany termin wykonania prac malarskich do : 30 listopad 2020 r.

Czytaj dalej

Przetarg na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na :

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 1600 m2 – ciągów pieszo-jezdnych (spełniających funkcję dróg p.poż.) przy budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.

Pożądany termin wykonania zamówienia:
– ul. Jana Rychla 10    (pow. około 800 m2)              –          do 30.06.2020 r.
– ul. Jana Rychla 12    (pow. około 800 m2)              –          do 31.10.2020 r.

  Czytaj dalej

Przetarg na wykonanie remontów loggii w budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie remontów loggii w budynkach mieszkalnych położonych w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 (30 szt.) ul. Kard. Wyszyńskiego 5 (30 szt.).

Pożądany termin wykonania prac budowlanych do : 31 październik 2020 r.

Ofertę należy składać w siedzibie spółdzielni pokój nr 1, z dopiskiem „Remont loggii 2020”.

Czytaj dalej