Mieszkania do zasiedlenia

Na sprzedaż:
– Osowiec, ul. Fabryczna 6/4 –
o pow. użytk. 81,00 m2 (3 pok.+k.), I p.
– Osowiec, ul. Lipowa 1/14 – o pow. użytk. 28,30 m2 (1 pok.), IV p.
– Tarnów Opolski, Os. Zakładowe 6B/13 – o pow. użytk. 44,47 m2 (2 pok.+k.), IV p.
– Strzelce Opolskie, ul. Asnyka 4/10 – o pow. użytk. 54,50 m2 (3 pok.+k.), IV p.
– Strzelce Op., ul. Matejki 12/7 – pow. użytk. 60,19 m2 (2 pok.+k.), I p.

Na najem:
– Szymiszów, ul. Fabryczna 22/1 –
o pow. użytk. 32,00m2 (1 pok.+ k.), parter
– Szymiszów, ul. Fabryczna 22/3 – o pow. użytk. 32,00 m2 (1 pok.+ k.), parter
– Szymiszów, ul. Fabryczna 11/1 – pow. użytk. 37,79 m2 (1 pok.+k.), parter
– Strzelce Op., ul. Matejki 19/4 – pow. użytk. 25,60 m2 (1 pok.+k.), I p.

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone po ogłoszeniu przetargu.

Informacja

Informujemy, że przetarg z dnia 11.12.2017 r. na wszystkie lokale zakończył się wynikiem negatywnym. Zgodnie z § 23 Regulaminu przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich do dnia 27.12.2017 r. istnieje możliwość złożenia oferty na warunkach ogłoszonych w przetargu.

Wyciąg z Regulaminu:
§ 23
1. W przypadku wpłynięcia do Spółdzielni w okresie 14 dni od dnia zamknięcia pierwszego lub kolejnych przetargów zakończonych wynikiem negatywnym pisemnej oferty nabycia prawa do lokalu za cenę nie niższą niż wywoławcza z ostatniego przetargu, Zarząd może zbyć prawo do lokalu bez przeprowadzania kolejnego przetargu.

Ogłoszenie

W związku z licznymi pytaniami i wnioskami o zmianę sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz możliwości montażu elektronicznych podzielników kosztów informujemy, że może to nastąpić w oparciu o §13 Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dla potrzeb ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich.

Wyciąg z Regulaminu:

    §13

  1. Zmiana sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, na rozliczanie wg powierzchni użytkowej lub na rozliczanie w oparciu o wskazania podzielników kosztów ogrzewania dla całego budynku, wymianę podzielników – może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:
    • Wniosek zainteresowanych lokatorów winien zostać złożony w siedzibie Spółdzielni w terminie do 30 czerwca każdego roku i uzyskać akceptację użytkowników zajmujących 55% lokali w danym budynku,
    • W oparciu o złożone wnioski, spółdzielnia przeprowadzi głosowanie wśród lokatorów danego budynku i w przypadku potwierdzenia wymaganej ilości zainteresowanych lokatorów, wprowadzona zostanie zmiana sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w danym budynku,
  2. Zmienione zasady rozliczania stosuje się wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
  3. Po zmianie sposobu rozliczania, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu uchwala wysokość zaliczek dla lokali lub budynków.
  4. O zmianie sposobu rozliczania zainteresowani winni zostać zawiadomieni przez Spółdzielnię przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie udziela rekomendacji żadnym firmom usługowym bądź firmom oferującym różne towary. Wszelkie powoływanie się na uzgodnienia ze Spółdzielnią jest nieprawdziwe. Bardzo prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności.